برنامه زمانبندی آزمون عملی هماهنگ

 

زمانبندی آزمون عملی هماهنگ مربوط به آزمون کتبی مرحله اول مورخ ۲۱ اردیبهشت ۹۶

زمانبندی آزمون عملی هماهنگ مربوط به آزمون کتبی مرحله دوم مورخ ۹ تیر ۹۶

زمانبندی آزمون عملی هماهنگ مربوط به آزمون کتبی مرحله سوم مورخ ۶ مرداد ۹۶

زمانبندی آزمون عملی هماهنگ مربوط به آزمون کتبی مرحله چهارم مورخ ۱۷ شهریور ۹۶

زمانبندی آزمون عملی هماهنگ مربوط به آزمون کتبی مرحله پنجم مورخ ۲۸ مهر ۹۶

زمانبندی آزمون عملی هماهنگ مربوط به آزمون کتبی مرحله ششم مورخ ۳ آذر ۹۶

زمانبندی آزمون عملی هماهنگ مربوط به آزمون کتبی مرحله هفتم مورخ ۱۵ دی ۹۶

زمانبندی آزمون عملی هماهنگ مربوط به آزمون کتبی مرحله هشتم مورخ ۲۷ بهمن ۹۶